ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS Karaoke

ขอต้อนรับและขอขอบคุณท่านในการสมัครใช้บริการ AIS Karaoke

1. คำนิยาม
  1. (1) “บริการ AIS Karaoke” หมายถึง บริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมหรือเรียกดู (Streaming) และดาวน์โหลด (Download) ภาพยนต์ประกอบเพลง เพื่อการร้องคาราโอเกะในลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone), เครื่อง Tablet, หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา, Android Box และอุปกรณ์อื่นใดที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android หรือระบบปฏิบัติการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งรองรับการแสดงเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอล รวมถึงบันทึกเสียงร้องประกอบทำนองเพลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ

  2. (2) “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการโทรคมนาคม และ/หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้เชื่อมต่อระบบบริการของตนเข้ากับระบบ AIS Karaoke นี้

  3. (3) “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการโทรคมนาคม และ/หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ ซึ่งได้สมัครใช้บริการ AIS Karaoke นี้ ตลอดจนผู้ใช้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ AIS Karaoke นี้

  4. (4) “Username” หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดประจำตัวผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการและระบบ AIS Karaoke สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการใช้แสดงตนเมื่อเข้าทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในระบบ AIS Karaoke

  5. (5) “Password” หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดประจำตัวผู้ใช้บริการที่ระบบ AIS Karaoke สร้างขึ้นและที่ผู้ใช้บริการได้สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์กับ Username ของผู้ใช้บริการรายนั้น และเพื่อยืนยันว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รายการต่างๆ ในระบบ AIS Karaoke ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำเอง

2. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ AIS Karaoke เพื่อการร้องคาราโอเกะในลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่นำออกให้บริการแก่ผู้อื่นในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจะไม่นำไปใช้เพื่อการอื่นอันมิได้ออกแบบไว้ หรือมิใช่เพื่อการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หรือไม่เหมาะสมตามสมควร หรือขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่จะเป็นการละเมิดต่อบุคคลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบันทึกเสียงร้องที่มีเนื้อหาหรือการใช้ภาษาไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายหรือหมิ่นประมาทต่อบุคคลอื่น
4. ผู้ใช้บริการตกลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และตามกฎหมายทุกประการ หากมีบุคคลอื่นใดกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้ และผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้อื่น เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม แล้วแต่กรณีแทนผู้ให้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ
5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ การบันทึกเสียง และ/หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนของผู้ใช้บริการ
6. หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการนี้ไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ AIS Karaoke ทันที รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขนี้จากผู้ใช้บริการได้ทั้งสิ้น
7. หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯ นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือเอกสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าบรรดาหนังสือ เอกสาร และข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
8. กรณีมีเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเงื่อนไขนั้น ๆ เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขอื่นๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่
9. ข้อมูลที่ปรากฏบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการและที่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ใช้
คำแนะนำ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ AIS Karaoke นี้อย่างละเอียด การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ AIS Karaoke ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง ฯ ที่กำหนดไว้นี้ ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้บริการ AIS Karaoke นี้ หากมีผู้ใดกระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ AIS Karaoke ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลใดผ่านบริการ AIS Karaoke นี้ ผู้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา